پايين روسیه طراحی ماشین پروژه پوتین

پايين: روسیه طراحی ماشین پروژه پوتین لیموزین استفاده لیموزین رئیس جمهور

دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها چیست؟

شواهد حاکی از محدودیت عرضه بنزین سوپر نه تنها در جایگاه‌های متفاوت پایتخت بلکه در استان‌های متفاوت کشور است. دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگ..

ادامه مطلب